Moments with Source

Tijdens Moments with Source van de Lichtkerk ont-moeten we elkaar en vertellen we verhalen op vele creatieve manieren; door onder andere zang, dans, voordrachten, beeld en in stilte samen zijn. Op prachtige lokaties, rondom kampvuren, en in mystieke natuurgebieden. 

Wat je gelooft is essentieel. Vele religieuze teksten bevatten prachtige symboliek en krachtige metaforen die wijzen naar het licht in onszelf. Laten we elkaar daarom verhalen vertellen. Verhalen vol wijze, liefdevolle levenslessen, vol inzichten, worstelingen en emoties, maar vooral ook verhalen vol levenswijsheden en verlichting.

Ons doel is ons te verlichten van alle zwaarte die ons hart verduistert. Als wij ons hart vullen met zelfliefde, dan zal ons energieveld zich vullen met dit universele licht. Door onszelf met licht te voeden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, kan letterlijk en figuurlijk het licht door onze aderen stromen. Op basis van deze helende werking van het Licht willen wij ook onze samenleving met in al haar facetten voeden. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op ZONdag 7 juli in de Mariakapel te Rosmalen in co-creatie met Eline van Nes van stichting Reunite. Er zal live muziek zijn, een sharing, meditatie en lichtvoeding. Natuurlijk gaan we weer onder het genot van potluck sharing dansen op de vibes van dj Audyo. Allemaal in het teken van de SummerBreak. Voor iedereen, jong en oud. Vrije in en uitloop.

Donaties zijn heel gewenst en in verband met de ANBI status ook aftrekbaar indien direct op de rekening gedaan. We hanteren potluck voor de sharing, dus neem vooral iets te delen mee.

Aanmelden graag via info@lichtkerk.nl Bij te weinig aanmeldingen gaat het niet door, dan wel in verkleinde vorm. Schrijf je dus vooral in op de nieuwsbrief om updates te krijgen over de bijeenkomsten, zodat je last minute wijzigen ook meekrijgt.

Wij zijn een open gemeenschap, dus iedereen is altijd van harte welkom.

“When there is a great darkness, there must also be great light.
We are that light.”

Human Lights Society

De Lichtkerk richt zich op de bewuste, spirituele mens die gelooft dat wij een ziel zijn, bewustzijn, licht en liefde en die op basis van een holistische levensovertuiging invulling wil geven aan het leven en vanuit die basis een eigen bijdrage wil leveren aan de gemeenschap. 

De lichtkerk heeft als doel de cohesie en coherentie binnen onze gemeenschap te bevorderen en een florerende geZONde samenleving te bewerkstelligen. Ons missionairy statement is het fundament voor de visionairy statement van onze community: de humanlight society. Een bottom up society gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden. 

Ons gemeenschappelijk belang is een harmonieuze, affectieve, stabiele en veilige leefomgeving. Met als doel een vrije, ongestoorde ontwikkeling van de ziel, en een ideaal klimaat voor een gezonde en evenwichtige samenleving.

63e5c6c6 B662 4642 A1f3 56b902809b33

Licht voeding

Je voeden met licht kan op vele manieren. De meest voor de hand liggende is natuurlijk geZONde voeding. Voeding dat door het zonlicht is aangeraakt en niet belast is met gif. Daarnaast kun je ook denken aan frisse lucht, sporten, goede nachtrust, en een gezonde leefomgeving. Dit zijn voorbeelden van voeding op fysiek niveau.

Een andere vorm van voeden met licht is die op sociaal-emotioneel niveau. Dus verbinden met jezelf en met anderen, ontspanning, ontladen, opladen. Kortom het licht laten schijnen op je innerlijke balans en je relaties waarbij zelfliefde en zelfzorg bovenaan het lijstje staan.

De laatste en misschien wel de belangrijkste manier om jezelf te voeden met licht is die op spiritueel niveau. Een bewust leven vanuit een vrij en zacht stromend hart, is de belangrijkste basis voor een gezond en gelukkig leven. Dan kun je luisteren naar je innerlijk kompas, en vanuit een diepe wijsheid die ons met het leven verbindt, onze eigen unieke weg bewandelen.

Door het licht in onszelf te voeden, voeden we het licht in onze samenleving.

“Zo binnen, zo buiten.
Zo boven, zo onder.”

Over De lichtkerk 

De Lichtkerk is opgericht door vrouwen ondersteund door het mannelijk veld bedoeld om religie en spiritualiteit te verenigen. De Lichtkerk is een holistische waardengemeenschap die zich richt op het eren van het licht in onszelf en elkaar. Wij streven geZONde interne en externe systemen na op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch niveau. Wij vinden elkaar in de verering van de Galactische ZON als symbool voor de letterlijke en figuurlijke verlichting op de Aarde. 

Wij zijn liefde, licht en energie. Wij eren de ziel in een ieder. Zij is het Licht. Wij vinden elkaar in onze holistische levensovertuiging en richten ons daarbij op het zonlicht om zo het verhogen van het bewustzijn van de geest en de trillingsfrequentie van het lichaam te ondersteunen. Vanuit een adelaarsview beschouwen wij het leven en onze plek erin en brengen zo de bezieling terug in het leven.

De Lichtkerk is een natuurgodsdienst gelieerd aan de Gnostiek en gebaseerd op drie pijlers:

  • HumanLights
  • Moments with Source
  • Community en Educatie


lichtkerk buiten

Wil jij graag op de hoogte blijven
van de Lichtkerk?

Nieuwsbrief

Het ZON-licht

De Lichtkerk wil religie en spiritualiteit weer met elkaar verbinden. Al eeuwen zijn zij van elkaar gescheiden. Als je echter verder terug in de geschiedenis kijkt, zul je ontdekken dat religie en spiritualiteit met elkaar verbonden waren. Met de Lichtkerk wil het kerkgenootschap, naast het verspreiden van licht en liefde, ook de positie van de kerk in de samenleving weer haar juiste plek geven. 

De Lichtkerk staat voor verbinding, bezieling, verlichting, en tegelijkertijd is zij slechts een portaal in de verbinding tussen hemel en aarde. Niet de kerk is heilig, maar het licht in onszelf.

De Lichtkerk wil we een liefdevolle basis creëren voor eenieder, een gemeenschap die leeft vanuit het gouden midden, voorbij angst vanuit vertrouwen, weten en innerlijke autoriteit. Wij creëren zelf onze werkelijkheid en wij als lichtwijzers nodigen jullie van harte uit om dit prachtige creatieproces met ons aan te gaan.

Thuiskomen

Wij vonden elkaar vanuit een behoefte, vanuit de roep van onze ziel om te verbinden en licht te brengen in een samenleving die steeds meer in de wurggreep van angst en controle komt te zitten. De oprichting van de lichtkerk was een logisch gevolg op ons gevoel van thuiskomen, bij onszelf en bij onze zielsfamilie. Dit gunnen we iedereen. Zeker onze kinderen. Daarom richten we ons ook op geZONderwijs educatie aan kinderen. 

De Lichtkerk is verbonden met de geloofstradities waarin in heilige geschriften de ZON als God en licht aanwezig is. Het baseert zich hierbij op de Galactische ZON, die het Koninkrijk der hemelen in de mens verlicht. De Lichtkerk ziet deze ZON als de oorsprong, het doel en de zin van het leven. De Zon is een mysterie en de ziel van de mens oneindig. Inzicht in de ziel kan verkregen worden door naar het ZONlicht te wijzen. Zodoende voelen wij ons Lichtwijzers.  

Baaaa1a4 030d 4869 8fa0 1048e34edca3

“Samen maken wij het onmogelijke mogelijk”

Lichtfrequenties

De geloofsleer van het kerkgenootschap is uitgewerkt in een tiental geloofsvoorschriften, oftewel Lichtfrequenties. Deze zijn gericht op de individuele gelovigen en luiden:

1
Als lichtwijzer eer ik onze Ziel die deel is van de Eenheid, een groot licht die er altijd al was. Mijn ziel is onsterfelijk en zal er daarom altijd zijn. Het koninkrijk der hemelen verlicht zich in u. 
Ik eer onze holistische levensovertuiging en praktiseer naastenliefde richting alle creaties van moeder Aarde. 
3
Wij streven geZONde, ge(w)AARDE en stromende innerlijke en uiterlijke systemen na, waarin eigen keus, zelfontplooiing en soevereiniteit van het individu centraal staat.
4
In liefde zullen wij Lichtwijzers alle Goddelijke gebeurtenissen zoals; belijdenis, inwijding, geboorte, huwelijk en overlijden vieren binnen de kerkgenootschap. Samen in verbinding en verlichting met de Bron. 
5
Mijn geZONdheid is niet het ontbreken van ziekte, maar het hebben van emotionele, mentale, fysieke en spirituele veerkracht. Ik voed mij daarom met Licht op al deze niveaus van zijn en vermijd gif van buitenaf.
6
Ik omarm mijn schaduwkant, als de gifslang die mij in laat zien waar ik mij zelf heb vergiftigd/ vergiftig en hoe ik vanuit zelfliefde en vergeving mij kan verbinden met het Goddelijk Licht in mij en in de ander. 
7
Ik geef het ZONlicht een vaste plek in mijn dagelijks leven door creativiteit, verlichting, blijdschap, dankbaarheid en vergiffenis. Kunst, cultuur en amusement vormen een centraal onderdeel in onze gemeenschap en geven verdieping aan onze innerlijke wereld en de samenleving. 
8
Onze gemeenschap vormt zich rondom het belang van het (innerlijk) kind en zo creëren wij een harmonieuze, affectieve, stabiele en veilige leefomgeving waarbij een ieder het recht heeft op een vrije, ongestoorde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei tot zijn volle zielspotentie. 
9
Ik toon mijn betrokkenheid binnen de gemeenschap en omgeving op eigen wijze. Ik kies een lichtvorm die bij mij past en die bijdraagt aan de waarden binnen de gemeenschap. 
10
De hemel is op Aarde aanwezig als mannelijk en vrouwelijk in balans zijn. Deze balans wordt weergegeven door de eenheid tussen de zeven elementen: water, vuur, hout, metaal, aarde, alsook ether en het godsbewustzijn. We eren deze elementen als bron van eenheid.

Statutaire bepalingen

Het statutaire doel van het kerkgenootschap is het zijn van een holistische waardengemeenschap gericht op de verering van de galactische ZON als Bron van het Leven en het Goddelijk Licht en het doel van het bestaan.

De Lichtkerk doet dit door:

a. Het vieren in erediensten op ZONdagen op verschillende locaties en soms ook op digitale wijze;
b. Het brengen van de dagelijkse ZONnegroet;
c. Het geven van catechese over en in het ZONmysterie;
d. De studie van Heilige Geschriften waarin de Galactische ZON als God en licht aanwezig is;
e. Missionaire activiteiten om degenen die nog niet tot geloof zijn gekomen in de ZON te bereiken met de boodschap waarvoor de ZON staat, namelijk liefde, licht en energie;
f. Het verzorgen van ZONdagschoolonderwijs en geZONderwijs educatie aan kinderen;
g. De ondersteuning in geestelijke en materiële zin aan mensen die dat nodig hebben;
h. De ondersteuning en versterking van holistische waardengemeenschappen waarin de ZON aanbeden en verheerlijkt wordt;
i. initiëren, ondersteunen en bevorderen van projecten die de kwaliteit van het samen leven in de maatschappij als holistische gemeenschap waarin de ZON centraal staat;
j. al datgene wat tot het doel kan bijdragen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De drie actieve bestuursleden zijn: Eveline van Dongen (voorzitter), Elisa Brongers (secretaris), Suzanne van Dongen (penningmeester). Zij vervullen hun functie onbezoldigd, behoudens onkostenvergoeding. Er zijn momenteel drie openstaande posten voor bestuurslid. Interesse: info@lichtkerk.nl

Contactgegevens

Kerkgenootschap de Lichtkerk

Postadres: 
Mussenstraat 11
1223RB , Hilversum
Kvk: 84189428
RSIN  863126327
info@delichtkerk.nl

logo lichtkerk

Ontwerp & ontwikkeling door: Webmaat